clear
{{language.name}} Nessuna lingua trovata.
swap_horiz
{{language.name}} Nessuna lingua trovata.
search
Attenzione: questo sito web è stato creato al fine di tenere d'occhio ogni sviluppo. Ogni cosa che pubblicherai verrà sicuramente persa.

Frasi in:

Mostra le traduzioni in:

ATTENZIONE: Verranno mostrate sia le traduzioni dirette che quelle indirette.

Tutte le frasi in nāhuatl (209 risultati)

Frase #4992077 — appartiene a cueyayotl
nah
¡Hua, hua, hua!
info
Frase #4722057 — appartiene a cueyayotl
nah
¿Timayana?
info
Frase #4722054 — appartiene a cueyayotl
nah
¡Nimayana!
info
Frase #4642497 — appartiene a cueyayotl
nah
Nehhuātl nictlazohtla in centzontōtōtl īcuīcauh. Nehhuātl nictlazohtla in chālchihuitl ītlapaliz īhuān in ahhuiyācmeh xōchimeh; zan oc cencah nocnīuhtzin in tlācatl, nehhuātl nictlazohtla.
info
Frase #4608326 — appartiene a nonong
nah
Quitoca in ehēcatl. Tēcpan in oncalaqui. Niman pēhualō in necōcōlolo.
info
Frase #4608325 — appartiene a nonong
nah
Quitta. Ātl. Huetzca. Polaqui.
info
Frase #4608324 — appartiene a nonong
nah
Xōchitl. Mōtechīhuaz. Tleh? Zāzo tlein. Ahtlein.
info
Frase #4603855 — appartiene a cueyayotl
nah
¡Chicāhuac nitequitiz!
info
Frase #4475501 — appartiene a cueyayotl
nah
¿Cuix ceppa otiquittac cē āxōlōtl?
info
Frase #4451557 — appartiene a cueyayotl
nah
"Tepe" moihtoa "tepētl" īca nāhuatlahtōlli.
info