clear
{{language.name}} Nessuna lingua trovata.
swap_horiz
{{language.name}} Nessuna lingua trovata.
search
Attenzione: questo sito web è stato creato al fine di tenere d'occhio ogni sviluppo. Ogni cosa che pubblicherai verrà sicuramente persa.

Frasi in:

Mostra le traduzioni in:

ATTENZIONE: Verranno mostrate sia le traduzioni dirette che quelle indirette.

Tutte le frasi in giavanese (294 risultati)

Frase #7546978 — appartiene a HAGNi
jav
Matur nuwun!
info
Frase #7546089 — appartiene a HAGNi
jav
Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, sanga, sadasa.
info
Frase #7546086 — appartiene a HAGNi
jav
Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, sanga, sapuluh.
info
Frase #4971731 — appartiene a c_dhani
jav
Awakmu kok ora nggugu pituturé, ta?
info
Frase #4971721 — appartiene a c_dhani
jav
Aku ora bakal ngejaraké dhèwèké nglakoni iku.
info
Frase #4971714 — appartiene a c_dhani
jav
Aku katuron nalika sinau ana ing méjaku.
info
Frase #4971711 — appartiene a c_dhani
jav
Mengko dak tilpun manèh, ya?
info
Frase #4971706 — appartiene a c_dhani
jav
Sadurungé aku durung tau mlebu kelas iki.
info
Frase #4971699 — appartiene a c_dhani
jav
Nalika iku, aku piuju arep lunga.
info
Frase #4575438 — appartiene a c_dhani
jav
Aku sujana marang patiné dhéké.
info